پروفنفوس

نام تجاری : کراکرون

بسته بندی: 1 لیتری

وضعیت: موجود

شرکت تولید کننده: کتابی شیمی سبز
دیازینون

نام تجاری : بازودین

بسته بندی: 1 لیتری

وضعیت: موجود

شرکت تولید کننده: شیمی سبز جنوب
سایپرمترین 40%

نام تجاری : ریپکورد

بسته بندی: 1 لیتری

وضعیت: موجود

شرکت تولید کننده: شیمی سبز جنوب
سایپرمترین

نام تجاری : ریپکورد

بسته بندی: 1 لیتری

وضعیت: موجود

شرکت تولید کننده: مشکفام
فن والریت کتابی
فن والریت

نام تجاری : سومیسیدین

بسته بندی: 1 لیتری

وضعیت: موجود

شرکت تولید کننده: گیاه
محافظ تنه

نام تجاری : محافظ تنه

بسته بندی: 5 کیلویی

وضعیت: موجود

شرکت تولید کننده: فراز سم